Obchodné podmienky

1. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

Po odoslaní objednávky, zákazník e-mailom obdrží automatické potvrdenie prijatia jeho objednávky. Týmto okamihom je uzatvorená kúpna zmluva. Akonáhle je zásielka pripravená na expedíciu, zákazník je informovaný ďalšou e-mailovou správou. Pre prípadnú komunikáciu, vždy udajte svoje telefónne číslo, na ktorom Vás zastihneme, a správnu e-mail adresu. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať. Komunikácia medzi zákazníkom a predajcom prebieha prostredníctvom e-mailu (biostarsro [at] gmail [dot] com

2. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 10-ich kalendárnych dní.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.
b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

  • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí 
  • v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho 
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý 
  • tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe 
  • tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

4. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Obvyklý termín vybavenia objednávky je obvykle do 10 pracovných dní od jej potvrdenia.
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

5. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzkovateľa internetového obchodu BioStar Plus s.r.o. po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.

6. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.
c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.
d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

7.Cena tovaru

Cena (s DPH i bez DPH) je vždy uvedená pri tovare a je platná v momente odoslania objednávky. Zákazníkovi bude dodaný tovar v platnej cene. Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“), platí len do vypredania zásob. Teda je obmedzená množstvom daného tovaru v akcii. Po jeho vypredaní (a v prípade, ak zákazník objednal väčšie množstvo) má predajca právo ponúknuť zákazníkovi rovnaký tovar v bežnej cene, pokiaľ je tento dostupný na sklade. Zákazník má právo odmietnuť takto ponúknutý tovar.

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne sa ozvite telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.